Unit 9: What are they doing?


Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
Cấu trúc be + Verb-ing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)


Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
a) What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học?


Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Mô tả các hoạt động diễn ra trong giờ học. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta có giờ nghỉ. Chúng ta tập thể dục trong sân trường. Phong đang nhảy.


Từ vựng Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Từ vựng về các màu và tên các trò chơi, hoạt động thú vị.


Ngữ pháp Unit 9 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Hỏi người khác đang làm gì vào thời điểm nói. - Thì hiện tại tiếp diễn.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến