Unit 8: I have a shirt!


Lesson One: Words - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Two: Grammar and song - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Two: Grammar and song - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Three: Sounds and letters - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Three: Sounds and letters - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Four: Numbers - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Four: Numbers - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Five: Sounds and letters - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Five: Sounds and letters - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Six: Story - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Six: Story - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến