Unit 7: How Do You Learn English?


Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.


Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?


Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.


Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa