Unit 6: Where's your school?


Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
What about you? (Còn bạn thì sao?) được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. T


Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Học cách hỏi về trường, lớp, địa điểm của trường.


Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Học cách phát âm các phụ âm kép "sch", "sk", "str". Cách giới thiệu tên và trường lớp của mình.


Từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- các từ vựng về sự vật, địa điểm.


Ngữ pháp Unit 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Mẫu câu dùng để hỏi trường của ai đó - Mẫu câu dùng để hỏi tên trường - Mẫu câu hỏi ai đó học lớp mấy


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa