Unit 5: Can you swim?


Lesson 1 Unit 5 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
Học về động từ Can, dạng phủ định của nó là Can't.


Lesson 2 Unit 5 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Luyện tập dùng "can" để nói về các khẩ năng của con người.


Lesson 3 Unit 5 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
Học phát âm 2 âm "s" và "sư". Viết thư với từ "Can".


Từ vựng Unit 5 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Từ vựng về các môn thể thao, năng khiếu, kỹ năng.


Ngữ pháp Unit 5 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Nói về khả năng làm được việc gì - Hỏi và đáp về khả năng làm được việc gì của ai đó - Không có khả năng làm được việc gì - Khi muốn biết về ý kiến ai đó, ta dùng cấu trúc


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến