Unit 3: Do you have a milkshake?


Lesson One : Words - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson One : Words - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Lesson Two: Grammar - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Lesson Three: Song - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Lesson Four: Phonics - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Lesson Five: Skills Time! - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Lesson Six - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3
Giải bài tập Lesson Six - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa