Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City Or Life In The Countryside?


Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow"


Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.


Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?


Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa