Unit 20: What are you going to do this summer?


Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về kỳ nghỉ hè sắp đến của mình và bạn bè. Where are you going this summer? Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? I'm going to Phu Quoc. Tôi sẽ đi Phú Quốc.


Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Miêu tả chi tiết về nơi sẽ đi du lịch: địa điểm, đi cùng ai, có những hoạt động những gì.


Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Hỏi về kỳ nghỉ hè của bạn bè. Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Where are you going for a holiday? To Ha Long Bay.


Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển, hải sản. Ex: Do you like seafood? Bạn có thích hải sản không?


Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì 2. Hỏi đáp ai đó có kế hoạch/dự định đi đâu


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung