Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?


Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
2. Hỏi và trả lời về thói quen thường ngày của ai đó Khi muốn hỏi về thói quen thường ngày của một ai đó, các bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau:


Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the mo ing/afte oon/evening


Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới
How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?


Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh 5 mới
Vào buổi sáng, Hoa dậy sớm. Cô ấy thường xuyên chạy bộ. Sau bữa sáng, cô ấy đi xe đạp đến trường. Sau giờ học, cô ấy thường xuyên làm bài tập về nhà.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 2


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa