Unit 16: Let's go to the bookshop


Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Hỏi hoặc rủ bạn đi đâu đó, nói về việc muốn làm. a) Hi, Phong. Where are you going? Xin chào Phong. Bạn đang ở đâu?


Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về nơi chốn và lý do để đi đến đó. a) Let's go to the zoo, Linda. Chúng ta hãy đi sở thú nhé Linda. Sorry. I can't. Xin lỗi. Tôi không thể.


Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Học cách đọc các từ nhiều âm tiết. Hỏi về nơi bạn muốn đến và lý do muốn đến.


Từ vựng Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Từ vựng về các địa điểm phổ biến. after that (adv) sau đó. Ex: After that he goes to school. Sau đó anh ấy đi học.


Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Lời đề nghị ai đó đi đâu. 2. Hỏi và đáp lý do đi đến một số địa điểm/nơi chốn.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến