Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?


Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
Khi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:


Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
a) What would you like to be in the future? Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?


Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?


Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Tạo một bức tranh khổ lớn về bạn muốn trở thành gì trong tương lai và nói cho lớp biết về nó.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 15


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa