Unit 14: What Happened In The Story?


Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nhôn vật nào đó - truyện, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: What do you think of...?


Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm


Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.


Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì? She likes reading folk tales. Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến