Unit 12: What does your father do?


Lesson 1 Unit 12 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Nói về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình. a) What does your father do? Ba của bạn làm nghề gì? He's a farmer. Ông ấy là nông dân.


Lesson 2 Unit 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
Hỏi đáp về nghề nghiệp của một người. a) Where does a doctor work? Bác sĩ làm việc ở đâu?


Lesson 3 Unit 12 trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Học phát âm các nguyên âm kép "ie" và "ea", viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.


Từ vựng Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Các từ chỉ nghề nghiệp trong unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 mới tập 2.


Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
Khi muốn hỏi ai đó làm nghề nghiệp gì chúng ta dùng cấu trúc sau: Hỏi: What does your (…) do?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến