Unit 12: Don't Ride Your Bike Too Fast!


Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.


Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
a) What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.


Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Look. What are these children doing, class?Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?


Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Don't play with matches! - Đừng chơi với những que diêm!OK, I won't. - Được rồi, tôi sẽ không.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 12


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa