Unit 11: What's The Matter With You?


Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
3. Hỏi và đáp về sức khỏe của ai đó. Trong trường hợp khi chúng ta nhìn thấy ai đó trông không được khỏe, có vẻ một bất an,... chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:


Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về những vấn đề sức khỏe. What's the matter with you/him/her/them?


Lesson 2 Unit 11 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
Quân: Tại sao không đi học? Có chuyện gì xây ra với cậu ấy vạy? Mai: Cậu ấy bị ho nặng và sẽ đi bác sĩ vào sáng hôm nay.


Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
1.b What's the matter with you? Bạn bị làm sao? I have a headache.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 11


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến