Unit 11: What time is it?


Lesson 1 Unit 11 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- hỏi và trả lời về thời gian ở thời điểm nói. Các hoạt động diễn ra cùng lúc lúc đó.


Lesson 2 Unit 11 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các cách hỏi giờ và hỏi người khác làm gì vào lúc mấy giờ.


Lesson 3 Unit 11 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Học cách phát âm cách âm "oo", nói về giờ giấc sinh hoạt và lên kế hoạch 1 thời gian biểu.


Ngữ pháp Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Hỏi đáp về thời gian. - Cách dùng "at" và "to" - Hỏi xem ai đó làm việc gì ở thời điểm nào đó


Từ vựng Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Từ vựng về các buổi, các hoạt động, các số chỉ giờ.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến