Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 3


Tiết 1- Ôn tập giữa học kì I trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1 trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau :


Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Kể lại một câu chuyện đã học trong tám tuần đầu.


Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì I trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì I trang 69 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Em hãy hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :


Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu Câu 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm :


Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?


Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong những câu sau?


Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2 Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. a. Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây?


Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Đề bài: Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng :


Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Tập làm văn : Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa