Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì 1


Tiết 1 - Tuần 9 trang 39
1. Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non


Tiết 2 - Tuần 9 trang 40
1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non.


Tiết 3 - Tuần 9 trang 41
Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì ?


Tiết 4 - Tuần 9 trang 43
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Tới trường


Tiết 5 - Tuần 9 trang 44
1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm :


Tiết 6 - Tuần 9 trang 45
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.


Tiết 7 - Tuần 9 trang 46
B. Dựa theo nội dung bài học, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :


Tiết 8 - Tuần 9 trang 47
Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến