Tuần 8 - Trên đôi cánh ước mơ


Chính tả - Tuần 8 trang 48
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 8: Trung thu độc lập trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống. Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:


Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:


Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại các đoạn văn trong truyện Vào nghề điền vào chỗ trống


Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Dấu ngoặc kép được dùng trong các trường hợp đó để làm gì ?


Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57
Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai hãy ghi lại vắn tắt câu chuyện ấy theo trình tự thời gian:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa