Tuần 8 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 8 câu 1, 2, 3, 4 trang 30 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số vào chỗ chấm 7 x 3 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 8 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến