Tuần 7 - Trên đôi cánh ước mơ


Chính tả - Tuần 7 trang 44
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 7: Gà Trống và Cáo trang 44 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây


Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 45
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 45 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em :


Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện trang 45, 46
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện trang 45, 46 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc cốt truyện sau


Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 46, 47
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 46, 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao


Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47
Giải đề văn bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến