Tuần 6 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 6 câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 24, 25, 26
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 6 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 24, 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đặt tính rồi tính : 68 : 2 39 : 3 ....


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa