Tuần 5 - Cánh chim hoà bình


Chính tả - Tuần 5 trang 28

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả - Tuần 5: Một chuyên gia máy xúc trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây.


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 29

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hoà bình trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hoà bình? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.


Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau :


Luyện từ và câu - Từ đồng âm trang 31, 32

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Từ đồng âm trang 31, 32 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1:Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ dưới đây:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến