Tuần 5 - Tới trường


Chính tả - Tuần 5 trang 20
1. Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 5 trang 21
1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.


Chính tả - Tuần 5 trang 22
1. Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống


Tập làm văn - Tuần 5 trang 23
Em là tổ trưởng. Để chuẩn bị họp tổ, em hãy : 1. Chọn nội dung họp thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn)


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến