Tuần 5 - Cùng em học Toán 4


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 19, 20 - Tuần 5 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 - Tiết 1. Tìm số trung bình cộng - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 20, 21, 22 - Tuần 5 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 20, 21, 22 - Tiết 2. Biểu đồ - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến