Tuần 5 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 20, 21
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 5 câu 1, 2, 3, 4 trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 21, 22
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 5 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 6 x 5 = ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa