Tuần 4 - Mái ấm


Chính tả - Tuần 4 trang 15
1. a) Điền r hoặc d vào chỗ trống và giải câu đố :


Luyện từ và câu - Tuần 4 trang 16
1. Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình :


Chính tả - Tuần 4 trang 17
1. Viết thêm 3 tiếng có vần oay:


Tập làm văn - Tuần 4 trang 18
1. Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa