Tuần 4 - Mái ấm


Chính tả - Tuần 4 trang 15

1. a) Điền r hoặc d vào chỗ trống và giải câu đố :


Luyện từ và câu - Tuần 4 trang 16

1. Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình :


Chính tả - Tuần 4 trang 17

1. Viết thêm 3 tiếng có vần oay:


Tập làm văn - Tuần 4 trang 18

1. Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến