Tuần 4 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 4 câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 18, 19

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 4 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 5. Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp : Mỗi hộp có ... chiếc bánh...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến