Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì 2


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 1 trang 103, 104

Giải bài tập bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 1 trang 103, 104 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau :


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 2 trang 105

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 3 trang 105 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 3 trang 105, 106

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3 trang 105, 106 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107

Giải bài tập bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó.


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109

Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165), thực hiện các yêu cầu ở dưới :


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109

Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Bài tập: Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu theo một trong các đề bài sau :


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :


Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112

Giải đề văn bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112 VBT tiếng việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. (Lập dàn ý chi tiết)


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến