Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì 2


Tiết 1 - Tuần 35 trang 76

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao


Tiết 2 - Tuần 35 trang 77

1 Nhớ và viết lại khổ 2 và 3 của bài thơ Bé thành phi công :


Tiết 3 - Tuần 35 trang 78

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung :


Tiết 4 - Tuần 35 trang 80

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.


Tiết 5 - Tuần 35 trang 82

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất:


Tiết 6 - Tuần 35 trang 83

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Mưa :


Tiết 7 - Tuần 35 trang 83

Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập cuối kì 2 - Tuần 35 Trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 8 - Tuần 35 trang 87

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) theo một trong các đề bài sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến