Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 3


Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 140 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 140 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Em được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội. Hãy viết một thông báo ngắn về buổi liên hoan đó để mời các bạn đến xem.


Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 140 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 140 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 149 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 149 SGK Tiếng Việt 3 tập 2


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa