Tuần 35 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 1.Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 61, 62, 63
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 35 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 61, 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 4. Một cửa hàng có 8540kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó...


Giải đề kiểm tra cuối năm học trang 64, 65, 66
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 35 đề thi cuối năm học trang 64, 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến