Tuần 35 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết giờ vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 62, 63

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 35 câu Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 8. Giải bài toán : Bạn Huy cân nặng 33kg. Bạn Hoa nhẹ hơn bạn Huy 4kg. Hỏi bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ...


Giải đề kiểm tra cuối năm học trang 64, 65, 66

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 35 đề thi cuối năm học trang 64, 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm thích hợp ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến