Tuần 35 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62, 63, 64

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 62, 63, 64 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 65, 66

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 35 câu 5, 6, 7, vui học trang 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 5: Gạch dưới các bộ phận câu:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung