Tuần 35 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2,3, 4 trang 58, 59

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 35 câu 1, 2,3, 4 trang 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 59, 60, 61, 62

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 35 câu 5, 6, 7, vui học trang 59, 60, 61, 62 với lời giải chi tiết. Câu 5: Viết câu trả lời vào dòng phía dưới:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung