Tuần 34 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 5. Quan sát các hình dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến