Tuần 34 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết giờ vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 8. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài ba cạnh của tam giác là ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến