Tuần 34 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57, 58

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57, 58 với lời giải dễ hiểu. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 58, 59

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, vui học trang 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền trạng ngữ chỉ phương tiện vào chỗ trống trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung