Tuần 34 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:


Giải câu 5, 6, vui học trang 56, 57

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, vui học trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung