Tuần 33 - Bầu trời và mặt đất


Chính tả - Tuần 33 Trang 65

1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 33 Trang 65

1 Đọc các đoạn thơ, đoạn văn dưới đây :


Chính tả - Tuần 33 Trang 67

Giải bài tập Chính tả - Tuần 33 Trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 33 Trang 69

Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung