Tuần 33 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 53, 54
Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 55, 56
Giải Cùng em Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 33 câu 4, 5, 6, vui học trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 4. Gạch dưới các từ ngữ chỉ mục đích trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa