Tuần 33 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 55, 56

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3 trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 57, 58

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 33 câu 4, 5, 6, vui học trang 57, 58 với lời giải chi tiết. Câu 4: Đọc các câu thơ sau và viết câu trả lời


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung