Tuần 33 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền s hoặc x vào chỗ trống:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 53, 54
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, vui học trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 5: Chọn từ ngữ thích hợp đã cho điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa