Tuần 32 - Những chủ nhân tương lai


Chính tả - Tuần 32 trang 87

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 32: Bầm ơi trang 87 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 88 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và dây phẩy (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 138) và viết lại hai bức thư sao cho có đủ các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết:


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu dưới đây :


Tập làm văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 91

Giải đề văn bài Tập làm văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 91 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung