Tuần 32 - Nhân dân


Chính tả - Tuần 32 trang 59
(1) Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 32 trang 60
1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).


Chính tả - Tuần 32 trang 61
Giải bài tập Chính tả - Tuần 32 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 32 trang 62
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến