Tuần 32 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 50 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Đặt tính rồi tính : 2829 x 23 ; 2805 : 15.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 51, 52

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 32 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 7 : Tính : a) 2/3 + 4/5 = ... ; b)O 8/7 + 9 = ... ; ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến