Tuần 32 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 với lời giải chi tiết. Câu 4. Có 30 chiếc cốc xếp đều vào 5 hộp. Hỏi để xếp 48 chiếc cốc thì cần mấy hộp...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 50, 51, 52
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 50, 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 7. Có 24 lít mặt ong rót đều vào 6 can. Hỏi có 60 lít mật ong thì đựng ....


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến