Tuần 32 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 49, 50, 51

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3 trang 49, 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 51, 52

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 32 câu 4, 5, 6, vui học trang 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới những từ ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung