Tuần 32 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 52, 53

Giải cùng em học tiếng việt 3 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3 trang 52, 53 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 54, 55

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 32 câu 4, 5, 6, vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 4: Đặt hai câu có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung