Tuần 32 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 với lời giải chi tiết. Câu 2. Điền l hay n vào chỗ trống?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 49, 50

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 32 câu 5, 6, 7, vui học trang 49, 50 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn sau cho đúng rồi chép lại vào phần dưới:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung